Aufruf Kurzversion auf Türkisch

Solingen katliamının 25.yıldönümü eylemine çağrı Tarih: 26 mayıs 2018 Saat: 12:00 Yer: Südpark, Solingen-Mitte

Solingen 1993 unutmadık! Unutturmayacağız!

Bugün day­anışma herza­man­kin­den daha fazla anlam taşıyor!
Faşizme karşı ayağa kalk!

Sadece 2017 yılında mül­teci­lere ve mül­teci­le­rin kal­dıkları yer­lere yöne­lik 2200‚den fazla sal­dırı gerçekleştirildi.Geçen sene­den beri AFD „güçlü“ bir muhal­e­fet par­tisi ola­rak mec­liste yer­ini aldı. Varo­lan par­ti­le­rin çoğu, Avrupa sınırl­arına dayanan mül­teci­leri püs­kürt­mek ‚Afganistan´a sınır dışlarını zor­la­mak ya da mül­teci­lere veri­len hiz­met­leri kıs­mak söz konusu olduğunda AFD ile aynı kefede durm­ak­tan hiç utan­mıyorlar. Biz bunu 90’lı yıl­lar­dan zaten biliyoruz:Rostock-Lichtenhagen, Hoyers­werda, Lübeck, Mölln ya da Solin­gen sal­dırıların­dan sonra mağd­ur­l­ara suçlu mua­me­lesi yapıldı ve mül­teci­lik hakkı genel ola­rak belir­gin bir şekilde engel­lendi.

Biz buyüz­den 29 Mayis 1993 yılında Solin­gen ´de aşırı sağcılığın örgüt­le­diği yangın sal­dırısında yaşam­larını kay­be­den, beşi kadın birisi çocuk olan Türkiye´li göç­men­leri anmak istiyoruz. Solin­gen kat­liamı mül­teci­lere ve burada yaşa­yan göç­men­lere yöne­lik yürütü­len nefret kam­panyas­ının en kor­kunç uçnok­tasıydı.

Medyada „bot dolu“ gibi slog­an­larla yaban­cılara karşı nefret oluş­turu­luyor ve „mül­teci akını“ söy­l­emiyle bir halü­sina­syon yaralatılıyor.CDU genel sekre­teri Vol­ker Rühe 1991´de bütün CDU örgüt­le­rine hita­ben bir mektup yaza­rak ‚ana­yasa değişik­liğine zor­la­yan bir kam­panya başlattı. Bir­çok poli­ti­kacı ve medya yay­ın­la­dıkları nefret yazılarıyla bu kam­panyayı daha da ateşlediler.Sadece 1991 ve 1993 yıl­ları arasında,26 ins­anın öldüğü ve yak­laşık 1800 ins­anın yara­lan­dığı 4700´den fazla aşırı sağcı sal­dırı ve kat­liam ger­çe­kleş­ti­rildi.

Biz aynı zamanda 33 ins­anın yaşamını kaybettigi,Solingen kat­liamın­dan sadece 34 gün sonra ger­çe­kleş­ti­ri­len Sivas kat­liamını da hatırlıyoruz:aşırı İslamcılar ve aşırı sağcılar alevi kül­tür fes­ti­va­li­nin ger­çe­kleş­ti­ril­diği bir oteli yaktılar.Bununla bir­likte sokakta,otelin için­deki ins­an­ların alev­ler­den kur­tul­masını engel­le­mek için bekle­di­ler. Burada yaşa­yan Tür­kiye kökenli göç­men­ler bu olay­lar­dan çok etki­len­di­ler. Sivas kat­liamının sanıkların­dan en az dokuzu Almanya´da yaşıyor.

25 yıl sonra ben­zer; hatta daha kötü bir geliş­meyle karşı karşıyayız: Irkçı ideo­loji medya ve neredeyse bütün par­ti­le­rin mil­let­vekil­le­rince nor­mal demo­krasi söy­lemi­nin bir par­çası haline geti­rildi, bu ideo­lo­ji­nin tem­silci­le­rine medya tarafın­dan önaçıldı.Yabancılara karşı sosyal haset ve korku tekrar­dan can­lan­dırılıyor ve haber başlıkları mül­teci­lere yöne­lik 2200´den fazla sal­dırı­dan söze­diyor.

Buyüz­den bizler ‚uygu­lay­ıcısı kim olursa olsun; ister göç­men­ler ister almanlar,ırkçılığa ve faşizme karşı sesi­mizi daha fazla yükselt­mek istiyoruz. Faşist gru­pların bütün ortak kök­leri insan düşm­an­lığına day­anır.

Bizler talepe­diyoruz:

  • Mül­teci­le­rin istedi­kleri yerde yaşa­mak için yürüt­tük­leri müca­delele­rine destek!
  • Almanya´daki ve bütün dünya­daki aşırı sağcı örgüt­lere karşı müca­dele!
  • Sağcılığa karşı dire­nen Anti ırkçı ve anti­faşist insiya­tif­le­rin deste­klen­mesi!
  • Sağcı orga­ni­za­syon­ların yas­al­arca kor­un­masının engel­len­mesi ve bu orga­ni­za­syon­lara yapılan yar­dım­ların durdu­rul­ması
  • NRW böl­ge­sinde Solin­gen ‚Düs­sel­dorf-Wer­hahn gibi sal­dırılar ger­çe­kleş­ti­ren sağcı ter­ö­rist­le­rin ve NSU´nun sal­dırılarını aydın­lat­mak üzere bir araştırma komi­syo­nunun kurul­ması!
  • Burada yaşa­yan bütün ins­an­lar için eşit poli­tik ve sosyal haklar!
  • Resmi dai­re­ler­deki kur­um­s­al­laşmış ırkçılığa son ver­il­mesi!
  • Pro­blem ırkçılık! Biz her yerde ve her zaman ırkçılığa karşı müca­dele ede­ceğiz!

26 May­ısta parti ve ulus bay­ra­kları olmaksızın,herkesi ırkçılığa ve faşizme karşı ortak eyleme çağırıyoruz.

Solingen 1993 — Unutturmayacağız! Niemals vergessen!